Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Članstvo Crne Gore u međunarodnim organizacijama

 r.b. Organizacije univerzalnog karaktera Skraćenica Datum sticanja članstva
1. Ujedinjene nacije UN 28. jun 2006.
2. Organizacija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal UNODC 23. oktobar 2006.
3. Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj UNIDO 28. novembar 2006.
4. Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO 1. mart 2007.
5. Međunarodna agencija za atomsku energiju IAEA 16. oktobar 2006.
6. Organizacija za sprovođenje ugovora o opštoj zabrani nuklearnih proba CTBTO 18. septembar 2006.
7. Organizacija za zabranu hemijskog oružja OPCW 3. jun 2006.
8. Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo ICAO 17. mart 2007.
9. Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu WIPO 4. decembar 2006.
10. Svjetska zdravstvena organizacija WHO 14. septembar 2006.
11. Međunarodni komitet crvenog krsta ICRC 2.avgust 2006.
12. Međunarodna organizacija za migracije IMO 28. novembar 2006.
13. Međunarodna Unija za telekomunikacije ITU 21. jul 2006.
14. Svjetska carinska organizacija WCO 24. oktobar 2006.
15. Međunarodni centar za proučavanje, očuvanje i restauraciju kulturne baštine ICCROM 16. septembar 2007.
16. Inter-parlamentarna unija IPU 16. oktobar 2006.
17. Svjetska poštanska unija UPU 27.jul 2006.
18. Svjetska meteorološka organizacija WMO 8. maj 2007.
19. Međunarodna organizacija rada ILO 14. jul 2006.
20. Međunarodna pomorska organizacija IMO 10. oktobar 2006.
21. Međunarodni tribunal za pravo mora ITLOS 23.oktobar 2006.
22. Međunarodni krivični sud ICC 3. jun 2006.
23. Stalni arbitražni sud PCA 10. april 2007.
24. Haška konferencija o međunarodnom pravu HCCH 1. mart 2007.
25. Međunarodna organizacija kriminalističke policije INTERPOL 19. septembar 2006.
26. Međunarodni monetarni fond IMF 18. januar 2007.
27. Grupacija Svjetske banke
- Međunarodna finansijska korporacija
- Multilateralna agencija za garanciju investicija
- Međunarodna banka za obnovu i razvoj
- Međunarodno udruženje za razvoj
WB
-IFC
-MIGA
-IBRD
-IDA
18. januar 2007.
28. Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD 25. oktobar 2006.
30. Mediteranski akcioni plan-pod okriljem Programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih nacija UNEP/MAP 15. januar 2008.
31. Svjetska turistička organizacija UN WTO 28. novembar 2007.
32. Međunarodna organizacija za ishranu i poljoprivredu FAO 17. novembar 2007.
33. Organizacija za zaštitu zdravlja životinja OIE 10. avgust 2007.
34. Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu OIV 6. mart 2007.
35. Međunarodni savjet za masline IOC 13. novembar 2007.
36. Međunarodna organizacija za obnovljivu energiju IRENA 3.jul 2010.
37. Međunarodna organizacija Frankofonije
(status posmatrača)
OIF 24. oktobar 2010.
38. Svjetska trgovinska organizacija WTO 29. april 2012.
39. Svjetska hidrografska organizacija IHO Više od dvije trećine članica podržalo članstvo Crne Gore – u toku je procedura učlanjenja.
40. Međuvladina organizacija za međunarodni željeznički prevoz OTIF 5. januar 2010.
41. Međunarodna organizacija za satelitske telekomunikacije ITSO 22. oktobar 2009.
42. Međunarodni izložbeni biro BIE 16. jul 2012.


r.b. Organizacije regionalnog karaktera Skraćenica Datum sticanja članstva
1. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju OSCE 22. jun 2006..
2. Savjet Evrope CoE 11. maj 2007.
3. Centralno evropska zona slobodne trgovine CEFTA 26. jul 2007.
4. Evropska kompanija za finansiranje željeznica EUROFIMA 17. oktobar 2006.
5. Evropski komitet ministara saobraćaja ECMT 17. oktobar 2006.
6. Evropska organizacija za bezbjednost vazdušne plovidbe Eurocontrol 1. jul 2007.
7. Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga DCAF 30. novembar 2006..
8. Evropska komisija za putovanja   3. oktobar 2006
9. Savjet za regionalnu saradnju RCC Član od 1999.
10. Centralnoevropska inicijativa CEI 1. avgust 2006.
11. Regionalna inicijativa za migracije, azil i raseljena lica MARRI 2. oktobar 2006.
12. Proces saradnjeu Jugoistočnoj Evropi SEECP 11. maj 2007.
13. Jadransko jonska inicijativa JJI 1. jun 2007.
14. Centar za bezbjednosnu saradnju RACVIAC 21. mart 2007.
15. Evropska konferencija civilnog vazduhoplovstva ECAC U izradi je instrument ratifikacije