Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Međunarodne restriktivne mjere (UN, EU i drugi)

Međunarodne restriktivne mjere (sankcije) su instrument diplomatske ili ekonomske prirode u cilju uspostavljanja i očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, borbe protiv terorizma i širenja oružja za masovno uništenje (proliferacija), razvoja i jačanja demokratije, vladavine prava i postizanja drugih ciljeva u skladu sa međunarodnim pravom.

Prema Povelji Ujedinjenih nacija (glava VII član 41) Savjet bezbjednosti UN je odgovoran za usvajanje rezolucija čije mjere su obavezujuće za sve članice UN, a koje imaju za cilj održavanja i uspostavljanje mira i bezbjednosti.

Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojima su utvrđene restriktivne mjere prema označenim licima sa liste Ujedinjenih nacija Crna Gora primjenjuje direktno (objavljuju se u originalu, odmah po usvajanju, na internet stranici Ministarstva i primjenjuju se, bez odlaganja).

S druge strane Evropska unija samostalno usvaja restriktivne mjere u skladu sa različitim ciljevima sopstvene vanjske i bezbjednosne politike, politike zaštite ljudskih prava, vladavine prava i demokratskih principa. Saglasno tome Savjet EU donosi odluke o uvođenju restriktivnih mjera u odnosu na države, fizička i pravna lica i grupe, odnosno nedržavne aktere, sa kojima Crna Gora kao zemlja kandidat ima obavezu da se usaglašava.

Način uvođenja, primjene i ukidanja međunarodnih restriktivnih mjera u Crnoj Gori propisan je Zakon o medjunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list Crne Gore“, broj 56/18).

Saglasno Zakonu, međunarodne restriktivne mjere u Crnoj Gori se uvode na osnovu:

• rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, usvojenih na osnovu glave VII Povelje Ujedinjenih nacija;
• akata Evropske unije;
• odluka drugih međunarodnih organizacija čiji je Crna Gora član ili čijim se izjavama pridružuje u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetima;
• drugih osnova, u skladu sa međunarodnim pravom.

Restriktivne mjere su:

• prekid diplomatskih odnosa;
• potpuni ili djelimični prekid ekonomskih odnosa;
• potpuno ili djelimično ograničenje uvoza, izvoza, tranzita, transporta, pružanja usluga i saobraćajnih, poštanskih i drugih komunikacija;
• embargo na naoružanje, vojnu opremu i robu dvostruke namjene određenu propisima o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene;
• ograničenje ulaska u Crnu Goru;
• ograničenje raspolaganja i sticanja sredstava i/ili druge imovine (zamrzavanje).

Restriktivne mjere primjenjuju se prema:

• državama;
• crnogorskom državljaninu;
• strancu i licu bez državljanstva koji boravi na teritoriji Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za boravak stranaca na teritoriji Crne Gore i potvrđenim međunarodnim ugovorima;
• privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa propisima Crne Gore;
• stranom društvu koje obavlja privrednu djelatnost preko svog dijela društva na teritoriji Crne Gore; i
• stranom pravnom ili fizičkom licu koje ima u svojini, državini ili pod kontrolom sredstva i/ili drugu imovinu u Crnoj Gori.

Restriktivne mjere uvode se i prema pravnim ili fizičkim licima koji su kao teroristi i terorističke organizacije ili finansijeri terorista ili terorističkih organizacija označeni nacionalnom listom koju utvrđuje Vlada, na predlog Vijeća za nacionalnu bezbjednost, u skladu sa propisom kojim se uređuju osnove obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore.

Saglasno odredbama Zakona (član 16) restriktivne mjere u okviru svoje nadležnosti, odnosno djelatnosti, primjenjuju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i organi lokalne uprave, banke i druge finansijske organizacije, druga pravna i fizička lica koja vrše javna ovlašćenja ili javnu službu. Sva fizička i pravna lica obavezna su da se uzdržavaju od bilo kakvog poslovnog odnosa, pružanja usluga ili pomoći označenim licima, kao i sa njima, neposredno ili posredno, povezanim licima.