MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Info

U kontekstu sve tješnje među-povezanosti država i društava, ekonomska diplomatija, koja treba da mobiliše sve resurse u cilju podrške izvozu i stranim investitorima, postaje raison d’etre tradicionalne diplomatije. Prepoznajući potrebu i važnost koordinacije aktivnosti na internacionalizaciji i promociji ekonomskih interesa i privlačenju stranih investicija, Vlada Crne Gore je, u skladu sa najboljim međunarodnim praksama, 2013. godine donijela odluku o uspostavljanju integrisanog modela ekonomske diplomatije.

Centralna institucija integrisanog modela ekonomske diplomatije je Ministarstvo vanjskih poslova, odnosno Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju kao „tačka kontakta i centar podrške“ (entry point and support center) za sve ostale institucije i organizacije koje imaju ekonomske odnose sa inostranstvom i promociju u djelokrugu svog rada. Ministarstvo vanjskih poslova, u ovom modelu, koordinira ekonomsku diplomatiju, odnosno aktivnosti podrške i promocije u dijelu izvoza i direktnih stranih investicija, kao i informisanost svih zainteresovanih strana.

Promocija izvoza inter alia obuhvata podršku domaćim firmama u vezi sa informacijama o inostranim tržištima i potencijalnim partnerima, uspostavljanje kontakata sa potencijalnim partnerima u inostranstvu, pomoć u organizovanju sastanaka kupac-dobavljač, učešće u poslovnim delegacijama, učešće na sajmovima i forumima. Mobilisanje stranih direktnih investicija podrazumijeva, nakon identifikacije potencijala u saradnji sa nadležnim institucijama u zemlji, i efektivno predstavljanje poslovnih i investicionih mogućnosti za ulaganje u Crnu Goru, što je jedan od ključnih zadataka ekonomske diplomatije.

Na ovoj stranici (linkovi sa lijeve strane), nalaze se osnovne infromacije o ekonomskih pokazateljima Crne Gore (Economic ID) kao i detaljan pregled o investicionom i poslovnom ambijentu i mogućnostima za ulaganje u Crnu Goru (dokument Montenegro Investment and Business Opportunities – MIBO), koje priprema i na polugodišnjoj bazi ažurira Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju.