Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Spisak potpisanih i ratifikovanih konvencija SE od strane Crne Gore

Statut Savjeta Evrope   

Opšti sporazum o privilegijama i imunitetima Savjeta Evrope

Protokol uz opšti sporazum o privilegijama i imunitetima Savjeta Evrope

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda

Protokol uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda

Evropska kulturalna konvencija

Evropska konvencija o izručenju

Evropska konvencija o međusobnoj pomoći u krivičnim stvarima

Konvencija o pouzdanosti vlasnika hotela u vezi sa imovinom gostiju

Protokol br.2 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda kojim se Sudu za ljudska prava odobrava davanje savjetodavnih mišljenja

Protokol br. 3 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda o izmjenama i dopunama članova 29, 30 i 34 Konvencije

Protokol br. 4 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda kojim se obezbjeđuju određena prava i slobode koji nisu obuhvaćeni Konvencijom i Protokolom br.1

Konvencija o razradi evropske Farmakopeje

Evropska konvencija o nadzoru uslovno osuđenih ili uslovno oslobođenih zločinaca

Protokol br. 5 uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda o izmjenama i dopunama članova 22 i 40 Konvencije

Evropska konvencija o informisanju o inostranom pravu

Evropski sporazum o kontinuiranom plaćanju školarine za studente koji studiraju u inostranstvu

Evropska konvencija o procesu razmjene u krivičnim stvarima

Dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o izručenju

Evropska konvencija za zaštitu životinja koje se drže za potrebe domaćinstva

Evropska konvencija o međunarodnim efektima uskraćivanja prava na vožnju motornog vozila

Evropska konvencija o suzbijanju terorizma

Evropski sporazum o emisiji programa za pravnu pomoć

Dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o informisanju o stranom pravu

Drugi dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o izručenju

Dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima

Evropska konvencija za zaštitu životinja za klanje

Bernska konvencija- Konvencija o očuvanju divljina i prirodnih staništa u Evropi

Evropska konvencija o priznavanju i sprovođenju odluka u vezi sa starateljstvom nad djecom i povraćaju starateljstva

Konvencija za zaštitu lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka

Konvencija o transferu osuđenih lica

Protokol br.6 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda koji se tiče ukidanja smrtne kazne

Protokol br.7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda

Protokol br.8 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda

Evropska konvencija o huliganstvu navijača i nasilju prema gledaocima na sportskim događajima, posebno na fudbalskim utakmicama

Konvencija za zaštitu arhitektonskog nasljeđa Evrope

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi

Evropska konvencija za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg ponašanja ili kažnjavanja

Evropska konvencija o prekograničnoj televiziji

Protokol uz Konvenciju o razradi evropske Farmakopeje

Konvencija o anti-dopingu

Konvencija o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom

Evropska konvencija o kinematografskoj ko-produkciji

Evropska povelja za regionalne ili manjinske jezike

Protokol br.1 uz Evropsku konvenciju za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg ponašanja ili kažnjavanja

Protokol br..2 uz Evropsku konvenciju za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg ponašanja ili kažnjavanja

Protokol br.11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda kojim se restrukturira sistem kontrole time utvrđen

Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina

Drugi dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima

Konvencija o priznavanju kvalifikacija u vezi sa višim obrazovanjem u evropskoj regiji

Dodatni protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih lica

Krivičnopravna konvencija o korupciji

Građanskopravna konvencija o korupciji

Šesti protokol uz opšti sporazum o privilegijama i imunitetima Savjeta Evrope

Evropska konvencija o pejzažima

Protokol br.12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda

Protokol br.13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda koje se tiču ukidanja smrtne kazne u svim okolnostima

Protokol br.14 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i sloboda o izmjenama i dopunama sistema kontrole konv.

Dodatni protokol uz krivično-pravnu konvenciju o korupciji

Konvencija Savjeta Evrope o prevenciji terorizma

Konvencija Savjeta Evrope o akcijama protiv trgovine ljudima

Konvencija Savjeta Evrope o pranju, pretraživanju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma

Okvirna konvencija SE o vrijednosti kulturnog nasljeđa za društvo

Evropska socijalna povelja (revidirana)

Konvencija o sajber- kriminalu

Dodatni protokol uz konvenciju o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka u vezi sa nadzornim organima i prekograničnim protokom informacija

Dodatni protokol uz konvenciju o sajber-kriminalu, koji se odnosi na propisivanje kazne za akte rasizma i akte ksenofobične prirode preko kompjuterskih sistema

Evropska konvencija o obeštećenju žrtvama krivičnih djela nasilja

Konvencija Savjeta Evrope o izbjegavanju apatridnosti u slučaju sukcesije država

Protokol o izmjenama i dopunama Evropske konvencije o suzbijanju terorizma

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine (Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini)

Dodatni protokol uz konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine u vezi sa presađivanjem organa i tkiva ljudskog porijekla

Evropska konvencija o međunarodnom važenju krivičnih presuda

Evropska konvencija o državljanstvu

Evropska konvencija o ostvarivanju dječijih prava

Dodatni protokol uz Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi koji se odnoi na pravo učešća u poslovima lokalnih vlasti

Konvencija SE o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja     

Evropska okvirna konvencija o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti -

Dodatni protokol uz Evropsku okvirnu konvenciju o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti

Protokol broj 2. uz Evropsku okvirnu konvenciju o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti u vezi sa međuteritorijalnom saradnjom

Evropska konvencija o ne-primjenjivosti zastare za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine                                                  

Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i dostojanstva ljudi  u pogledu primjene biologije i medicine na zabranu kloniranja ljudi 

Konvencija Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima

Dodatni protokol uz Konvenciju o ljudskim pravima i biomedicini u vezi sa biomedicinskim istraživanjem,

Konvencija SE o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici