MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

ODLUKE CRNA GORA

UKRAJINA

Ugrožavanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine (2014/145/ZVBP)

Odluka o uvođenju međ. rest. mjera utvrđenih odlukama Savjeta EU u odnosu na djelovanja koja podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.pdf (Službeni list CG, 1/2016)
Odluka o dopuni Odluke.pdf
(Službeni list CG, 17/2016)
Odluka o izmjenama i dopunama.pdf
(Službeni list CG, 39/2016)
Odluka o izmjeni i dopuni.pdf
(Službeni list CG, 72/2016)
Odluka o izmjeni i dopuni.pdf (Službeni list CG, 16/2018)
Odluka o izmjenama i dopuni-konsolidovana lista.pdf (Službeni list CG, 27/19)

NapomenaOdlukom Savjeta Evropske Unije 2020/390/ZVBP, od 13. marta 2020. godine, važenje Odluke 2014/119/ZVBP se produžava do 15. septembra 2020. godine

Povodom situacije u Ukrajini (2014/119/ ZVBP)

Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta EU povodom situacije u Ukrajini.pdf (Službeni list CG, 1/2016)
Odluka o dopuni Odluke.pdf
(Službeni list CG, 17/2016)
Odluka o izmjeni i dopunama.pdf
(Službeni list CG, 39/2016)
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke.pdf
(Službeni list CG, 29/2017)
Odluka o izmjenama Odluke.pdf (Službeni list CG, 26/2018)
Konoslidovana lista 119.pdf

Napomena: Odlukom Savjeta Evropske Unije 2020/373/ZVBP, od 5. marta 2020. godine, važenje Odluke 2014/119/ZVBP se produžava do 6. marta 2021. godine.


Napomena: Odlukom Savjeta Evropske Unije 2020/907/ZVBP, od 29. juna 2020. godine, važenje Odluke 2014/119/ZVBP se produžava do 31. januara 2021. godine.

Napomena: Odlukom Savjeta Evropske Unije 2020/850/ZVBP, od 20. juna 2020. godine, važenje Odluke 2014/119/ZVBP se produžava do 23. juna 2021. godine.

TUNIS

Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta EU povodom situacije u Tunisu.pdf (Službeni list CG, 41/2016)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođ. međ. restr. mjera utvrđenih odlukama Savjeta EU povodom situacije u Tunisu.pdf (Službeni list CG, 29/2017)

TALIBANI

Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1988 (2011), 2255 (2015) i 1452 (2002) prema članovima organizacije Talibani i sa njim.pdf (Službeni list CG, 34/17)

AL KAIDA

Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.pdf (Službeni list CG, 57/2016)
Ažurirana lista lica i entiteta pod režimom sankcija - Sankcioni komitet SB UN za ISIL (Daeš), Al Kaidu i sa njima povezane pojedince, grupe, preduzeća i entitete br.9/05-12/2-72/20

MJANMAR

Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta EU... (Službeni list CG, 54/2015)

Napomena: Odlukom Savjeta Evropske Unije 2018/415/ZVBP, od 14. marta 2019. godine, važenje Odluke 2014/512/ZVBP se produžava do 15. septembra 2019. godine.