МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Управа за дијаспору
Љетња скола

Водич за приступ информацијама

Црна Гора

Министарство вањских послова и европских интеграција

Бр:                                                                               Подгорица, 1. јул 2013. године

На основу члана 11 Закона о слободном приступу информацијама („Службени лист ЦГ“, број 44/12), Министарство вањских послова и европских интеграција д о н о с и

В О Д И Ч

за приступ информацијама у посједу Министарства вањских послова и европских интеграција

И  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МИНИСТАРСТВУ ВАЊСКИХ ПОСЛОВА И ЕВРОПСКИХ

ИНТЕГРАЦИЈА

Назив органа: Министарство вањских послова и европских интеграција

Сједиште и адреса: Подгорица, Станка Драгојевића број 2

Телефон: +382 (20) 246-357, 201/530

Факс: +382 (20) 224-670

кабинет@мфа.гов.ме,

Wеб сите: www.мип.гов.ме

 

ИИ ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЈЕДУ МИНИСТАРСТВА ВАЊСКИХ ПОСЛОВА И

ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

1. Јавни регистри и јавне евиденције

-   дјеловодник;

-   књига путних налога;

-   записници о контроли архивске грађе, излучивању и примопредаји.

2. Нормативна акта

-   Закон о вањским пословима;

-   подзаконска акта (уредбе, правилници, одлуке, упутства);

-   Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства вањских послова и европских

интеграција.

3. Програми, анализе, информације, извјештаји, елаборати и други општи акти

-   Програм рада и Извјештај о раду Министарства вањских послова и европских

интеграција;

-   закључци Владе Црне Горе, који се односе на Министарство вањских послова и европских

интеграција;

-   буџет и завршни рачун, као потрошачке јединице;

-   документација о јавним набавкама;

-   анализе, информације, извјештаји, мишљења и сагласности из надлежности Министарства вањских

 

послова и европских интеграција;

-    материјали усвојени на сједници Владе Црне Горе чији је обрађивач или предлагач Министарство

вањских послова и европских интеграција.

 

4.  Појединачни акти

-     рјешења у првостепеном управном поступку;

-     рјешења о образовању пројектних група, радних тимова и других облика рада;

-     одобрења;

-     дозволе;

-     потврде;

-     увјерења. 

5.   Финансије

-    буџет;

-    завршни рачун буџета Министарства вањских послова и европских интеграција;

-    документа о јавним набавкама;

-    документа о донацијама;

-    документација о основним средствима и опреми.

6.   Подаци о запосленима

-   радне књижице;

-   увјерења о држављанству;

-   увјерења о стручној спреми и стручној оспособљености;

-   рјешења о заснивању радног односа;

-   рјешења о распоређивању;

-   рјешења о зарадама;

-   рјешења о накнадама зараде и другим примањима;

-   рјешења о годишњем одмору;

-   рјешења о одсуствима;

-   рјешења о рјешавању стамбених питања;

-   рјешења о дисциплинској и материјалној одговорности.

 

-ИИИ ПРОЦЕДУРА ОСТВАРИВАЊА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

  1. 1. Покретање поступка

Поступак се покреће писаним или усменим захтјевом.

На захтјев се не плаћа административна такса.

Захтјев за приступ информацији мора бити потпун и разумљив.

Захтјев треба да садржи:

-      назив информације или податке на основу којих се она може идентификовати;

-      начин на који се жели остварити приступ информацији;

-      податке о подносиоцу захтјева за физичко лице: име, презиме и адреса физичког лица, или назив и адреса правног лица, односно његовог пуномоћника;

 

2.   Начин подношења захтјева

-    непосредно на архиви Министарства вањских послова и европских интеграција

-    путем поште, на адресу Министарства вањских послова и европских  интеграција.

- на е-маил Министарства вањских послова и европских интеграција.

- на фаx Министарства вањских послова и европских  интеграција.

3.   Начин остваривања права на приступ информацији

Приступ информацији може се остварити:

-      непосредним увидом у оригинал или копију информације, преписивањем, скенирањем или                        фотокопирањем информације;

-      достављањем копије информације подносиоцу захтјева.

4. Рјешавање по захтјеву и правна заштита

-      по захтјеву за приступ информацији рјешава се у року од 15 дана од дана подношења уредног захтјева, осим у случају заштите живота и слободе лица када се по захтјеву рјешава у року од 48 сати;

-      против акта Министарства вањских послова и европских интеграција жалба се подноси Агенцији за заштиту личних података и слободан приступ информацијама, преко овог министарства;

-      приступ информацијама се остварује у року од три дана од дана достављања рјешења којим је приступ дозвољен, а након уплате трошкова поступка.

 

5. Трошкови поступка:

-    трошкове поступка сноси подносилац захтјева;

-    трошкови поступка односе се на стварне трошкове ради копирања, скенирања и достављања

а плаћају се прије извршења рјешења у корист Буџета Црне Горе на рачун бр.

9070000000083001-19;

-    лица са инвалидитетом не плаћају трошкове поступка.

 

ИВ ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА

Лице овлашћено за поступање  по  захтјеву за слободан приступ информацијама је:

Богољуб Јегдић, самостални савјетник И, телефон: 020/248 644; фаx: 020/248 644;   е-маил: богољуб.јегдиц@мфа.гов.ме

Лице овлашћено за доношење рјешења:

Предраг Стаматовић, генерални секретар Министарства, телефон: 020/225 967; фаx: 020/225 967;

е-маил: предраг.стаматовиц@мфа.гов.ме

В ОБЈАВЉИВАЊЕ ВОДИЧА

Водич ће бити објављен на огласној табли и wеб саит-у  Министарства вањских послова и европских интеграција.

 

МИНИСТАР

др Игор Лукшић

 

____

Преузмите Водич у ПДФ формату