Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP

MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Vodič za pristup informacijama

Crna Gora

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Br:                                                                               Podgorica, 1. jul 2013. godine

Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj 44/12), Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija d o n o s i

V O D I Č

za pristup informacijama u posjedu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija

I  OSNOVNI PODACI O MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA I EVROPSKIH

INTEGRACIJA

Naziv organa: Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Sjedište i adresa: Podgorica, Stanka Dragojevića broj 2

Telefon: +382 (20) 246-357, 201/530

Faks: +382 (20) 224-670

kabinet@mfa.gov.me,

Web site: www.mip.gov.me

 

II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I

EVROPSKIH INTEGRACIJA

1. Javni registri i javne evidencije

-   djelovodnik;

-   knjiga putnih naloga;

-   zapisnici o kontroli arhivske građe, izlučivanju i primopredaji.

2. Normativna akta

-   Zakon o vanjskim poslovima;

-   podzakonska akta (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva);

-   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih

integracija.

3. Programi, analize, informacije, izvještaji, elaborati i drugi opšti akti

-   Program rada i Izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih

integracija;

-   zaključci Vlade Crne Gore, koji se odnose na Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih

integracija;

-   budžet i završni račun, kao potrošačke jedinice;

-   dokumentacija o javnim nabavkama;

-   analize, informacije, izvještaji, mišljenja i saglasnosti iz nadležnosti Ministarstva vanjskih

 

poslova i evropskih integracija;

-    materijali usvojeni na sjednici Vlade Crne Gore čiji je obrađivač ili predlagač Ministarstvo

vanjskih poslova i evropskih integracija.

 

4.  Pojedinačni akti

-     rješenja u prvostepenom upravnom postupku;

-     rješenja o obrazovanju projektnih grupa, radnih timova i drugih oblika rada;

-     odobrenja;

-     dozvole;

-     potvrde;

-     uvjerenja. 

5.   Finansije

-    budžet;

-    završni račun budžeta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija;

-    dokumenta o javnim nabavkama;

-    dokumenta o donacijama;

-    dokumentacija o osnovnim sredstvima i opremi.

6.   Podaci o zaposlenima

-   radne knjižice;

-   uvjerenja o državljanstvu;

-   uvjerenja o stručnoj spremi i stručnoj osposobljenosti;

-   rješenja o zasnivanju radnog odnosa;

-   rješenja o raspoređivanju;

-   rješenja o zaradama;

-   rješenja o naknadama zarade i drugim primanjima;

-   rješenja o godišnjem odmoru;

-   rješenja o odsustvima;

-   rješenja o rješavanju stambenih pitanja;

-   rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.

 

-III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

  1. 1. Pokretanje postupka

Postupak se pokreće pisanim ili usmenim zahtjevom.

Na zahtjev se ne plaća administrativna taksa.

Zahtjev za pristup informaciji mora biti potpun i razumljiv.

Zahtjev treba da sadrži:

-      naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati;

-      način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;

-      podatke o podnosiocu zahtjeva za fizičko lice: ime, prezime i adresa fizičkog lica, ili naziv i adresa pravnog lica, odnosno njegovog punomoćnika;

 

2.   Način podnošenja zahtjeva

-    neposredno na arhivi Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija

-    putem pošte, na adresu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih  integracija.

- na e-mail Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

- na fax Ministarstva vanjskih poslova i evropskih  integracija.

3.   Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Pristup informaciji može se ostvariti:

-      neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije, prepisivanjem, skeniranjem ili                        fotokopiranjem informacije;

-      dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva.

4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita

-      po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati;

-      protiv akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija žalba se podnosi Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, preko ovog ministarstva;

-      pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka.

 

5. Troškovi postupka:

-    troškove postupka snosi podnosilac zahtjeva;

-    troškovi postupka odnose se na stvarne troškove radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja

a plaćaju se prije izvršenja rješenja u korist Budžeta Crne Gore na račun br.

9070000000083001-19;

-    lica sa invaliditetom ne plaćaju troškove postupka.

 

IV OVLAŠĆENA LICA

Lice ovlašćeno za postupanje  po  zahtjevu za slobodan pristup informacijama je:

Bogoljub Jegdić, samostalni savjetnik I, telefon: 020/248 644; fax: 020/248 644;   e-mail: bogoljub.jegdic@mfa.gov.me

Lice ovlašćeno za donošenje rješenja:

Predrag Stamatović, generalni sekretar Ministarstva, telefon: 020/225 967; fax: 020/225 967;

e-mail: predrag.stamatovic@mfa.gov.me

V OBJAVLJIVANJE VODIČA

Vodič će biti objavljen na oglasnoj tabli i web sait-u  Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

 

MINISTAR

dr Igor Lukšić

 

____

Preuzmite Vodič u PDF formatu