Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP

MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

>

VODIČ za pristup informacijama u posjedu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija

Datum objave: 15.02.2018 12:47 | Autor: VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU MINISTARSTVA

Ispis Štampaj stranicuCrna Gora

Ministarstvo vanjskih poslovaPodgorica, 12. jun 2017. godineMinistarstvo vanjskih poslova na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, broj 44/12 i 30/17), donosiVODIČ
za pristup informacijama u posjedu Ministarstva vanjskih poslovaI OSNOVNI PODACI O MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA


Sjedište i adresa: Ulica Stanka Dragojevića br. 2
Telefon: 020 416 374
Faks: 020 245 752
E-mail: arhiva@mfa.gov.me; kabinet@mfa.gov.me
Web sajt: www.mvp.gov.me

II VRSTE DOKUMENATA U POSJEDU MINISTARSTVA VANJSKIH
POSLOVA


- Javni registri i javne evidencije
- Djelovodnik
- Upisnik prvostepenog upravnog postupka
- Knjiga putnih naloga

III NORMATIVNA I DRUGA AKTA

- Zakon o strancima
- Zakon o saradnji Crne Gore sa iseljeništvom
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka s Protokolom o implementaciji Sporazuma
- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o viznom režimu
- Uredba o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu
- Uredba o raspoređivanju diplomatskih zvanja u grupu poslova
- Uredba o sprovođenju javnih nabavki za diplomatsko-konzularna predstavništva vojno diplomatske predstavnike i jedinice vojske u međunarodnim snagama i vojnim misijama
- Uredba o upravljanju i održavanju nepokretnosti koje se koriste za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava
- Uredba o raspoređivanju diplomatskih zvanja u platne razrede
- Uredba o načinu osnivanja kulturno-informativnih centara, privrednih i drugih predstavništava
- Uredba o licima kojima se izdaje diplomatski i službeni pasoš
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MVP
- Pravilnik o vizama i viznim obrascima
- Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje vize za duži boravak (viza D)
- Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanju uslova za sticanje diplomatskog zvanja
- Pravilnik o programu i načinu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita
- Pravilnik u uslovima i postupku napredovanja u više diplomatsko zvanje
- Pravilnik o specifičnostima disciplinske odgovornosti u vršenju vanjskih poslova
- Pravilnik o standardima i normativima korišćenja nepokretnosti koje se koriste za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava
- Pravilnik o bližim ovlašćenjima glavnog diplomatskog inspektora i načinu sprovođenja nadzora nad diplomatsko-konzularnim predstavništvima
- Pravilnik o poslovima, pravima i dužnostima počasnih konzula
- Pravilnik o djelokrugu rada Diplomatske akademije
- Pravilnik o zapošljavanju lokalnog osoblja za rad u diplomatsko-konzularnom predstavništvu
- Pravilnik o načinu sprovođenja internog oglasa za raspoređivanje na rad u diplomatsko-konzularnom predstavništvu
- Pravilnik za postupanje Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom


IV ANALIZE, INFORMACIJE, IZVJEŠTAJI, ELABORATI I DRUGI OPŠTI AKTI

- Plan i program rada Ministarstva i Izvještaj o radu
- Zaključci Vlade Crne Gore, koji se odnose na Ministarstvo vanjskih poslova

V FINANSIJSKO POSLOVANJE

- Budžet Ministarstva vanjskih poslova
- Završni račun budžeta
- Plan javnih nabavki
- Ugovori o javnim nabavkama
- Izvještaji o javnim nabavkama
- Dokument o osnovnim sredstvima i opremi

VI PODACI O ZAPOSLENIMA

- Radna knjižica
- Uvjerenje o stručnoj spremi i stročnoj osposobljenosti
- Rješenje o zasnivanju radnog odnosa službenika i namještenika
- Rješenje o raspoređivanju službenika i namještenika
- Rješenje o zaradama službenika i namještenika
- Rješenje o godišnjim odmorima službenika i namještenika
- Rješenje o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika i namještenika

VII PROCEDURA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Pokretanje postupka
- postupak se pokreće pisanim ili usmenim zahtjevom lica koje traži pristup informaciji
- na zahtjev se ne plaća administrativna taksa

2. Zahtjev treba da sadrži
- naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se tražena informacija može identifikovati;
- način na koji se želi ostvariti pristup informaciji
- podatke podnosioca zahtjeva (ime, prezime, i adresa fizičkog lica, odnosno naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika

3. Način podnošenja zahtjeva
- neposredno na arhivi Ministarstva vanjskih poslova
- putem pošte na adresu Ministarstva vanjskih poslova, Podgorica, Ul. Stanka Dragojevića br. 2
- na e-mail: arhiva@mfa.gov.me; kabinet@mvp.gov.me
- na faks
- saopštenjem neposredno na zapisnik službenom licu

4. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji:
- neposrednim uvidom u originbal ili kopiju informacije
- prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva
- dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem

5. Rješavanje zahtjeva i pravna zaštita:

- po zahtjevu za pristup informacijama donosi se rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima zaštite života i slobode lica, kada se o zahtjevu rešava u roku od 48 sati
- protiv akta Ministarstva vanjskih poslova, žalba se podnosi Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, odnosno može se podnijeti tužba Upravnom sudu, ako je tražena informacija označena stepenom tajnosti

6. Troškovi postupka:
- Troškovi postupka koji su bliže uređeni Uredbom o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama (stvarni troškovi prepisivanja, fotokopiranja, dostavljanja i dr), snosi podnosilac zahtjeva
- Troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja, u korist budžeta Crne Gore, na račun br. 907-93001-19 kod Centralne banke
- Lica sa invaliditetom ne plaćaju troškove postupka


VIII LICE OVLAŠĆENO ZA POSTUPANJE PO ZAHTJEVU ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Lice u Ministarstvu vanjskih poslova zaduženo za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama je Bogoljub Jegdić, samostalni savjetnik I. Lice koje će ga zamjenjivati u slučaju odsustva je

IX OBJAVLJIVANJE VODIČA

Ovaj vodič će biti objavljen na oglasnoj tabli i web sajtu Ministarstva vanjskih poslova.MINISTAR

Prof. dr Srđan Darmanović

____

Preuzmite Vodič u PDF formatu